Penduduk Surga yang Paling Terakhir Masuk Surga..


Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari ‘Atho` bin Yazid Al Laits dari Abu Hurairah berkata; orang-orang berkata:

 

579349_10150877879758757_300010414_n“Wahai Rasulullah apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?” maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Apakah kalian merasa bahaya bila melihat matahari yang tidak ada mendung di bawahnya?” Mereka berkata: “Tidak, wahai Rasulullah!” lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Apakah kalian merasa bahaya bila melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada mendung dibawahnya?”, mereka berkata; “Tidak, wahai Rasulullah!” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya kelak pada hari kiamat, demikian Allah akan mengumpulkan manusia lalu berfirman: ‘Barang siapa yang telah menyembah sesuatu maka ikutilah dia, ‘ maka orang yang menyembah rembulan mengikuti rembulan dan yang menyembah matahari mengikuti matahari serta yang menyembah para thaghut mengikuti para thaghut dan tinggallah umat ini yang terdapat di dalamnya orang-orang munafik, lalu Allah Azza Wa Jalla datang kepada mereka dengan selain rupa yang kalian kenal, Allah berfirman:

 

‘Aku adalah Rabb kalian, ‘ maka mereka berkata; ‘saya berlindung kepada Allah darimu, ini adalah tempat kami sampai Rabb kami datang kepada kami dan jika Rabb kami telah datang kepada kami, maka kami mengenal Nya, ‘ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: lalu Allah Azza Wa Jalla datang kepada mereka dengan rupa yang mereka kenal dan berfirman: ‘Aku adalah Rabb kalian, ‘ mereka berkata; ‘Engkaulah Rabb kami, ‘ maka mereka mengikuti-Nya, ”

 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “dan diletakkan sebuah jembatan di atas jahannam, ” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “maka saya adalah orang yang pertama kali melewatinya, dan doa para Rasul ketika hari itu adalah: ‘ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, ‘ dan pada jahannam terdapat beberapa kail seperti duri Sa’dan (duri yang sangat tajam), apakah kalian tahu apa itu duri Sa’dan?” mereka berkata: “Iya, wahai Rasulullah!” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:

 

“Sesungguhnya kail-kail tersebut seperti duri Sa’dan hanya saja tidak diketahui berapa ukuran besarnya kecuali Allah Ta`ala, maka kail-kail tersebut menyambar manusia menurut amalan mereka, di antara mereka ada yang hancur karena amalannya dan di antara mereka ada pula sebagian tubuhnya yang disambar oleh kail-kail tersebut kemudian selamat, sehingga ketika Allah Azza Wa Jalla selesai dari persidangan para hamba-Nya, dan hendak mengeluarkan dari neraka orang yang dikehendaki oleh-Nya untuk mendapatkan rahmat-Nya dari golongan orang-orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, maka Allah Azza Wa Jalla memerintahkan para Malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka, para Malaikat mengenal mereka dengan Alamat (tanda) bekas-bekas sujud dan Allah Azza Wa Jalla telah mengharamkan neraka untuk memakan dari bekas sujud anak cucu adam, lalu para Malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan telah hangus terbakar kemudian mereka diguyur dengan air yang bernama air kehidupan sehingga ia tumbuh sebagaimana benih yang tumbuh dalam genangan air, dan tinggallah seorang yang wajahnya menghadap ke neraka dan berkata; ‘Wahai Rabb-ku sungguh neraka telah menyakiti diriku dan kobaran apinya telah membakarku maka palingkanlah wajahku dari neraka, ‘ dan ia masih terus berdoa kepada Allah hingga Allah berfirman:

 

bisa jadi jika Aku memberikan itu kepadamu maka kamu akan memohon kepada-Ku yang lain, ‘ maka dia berkata; ‘Tidak, demi izzah-Mu saya tidak akan memohon kepada-Mu yang lain, ‘ maka Allah memalingkan wajahnya dari neraka lalu setelah itu dia berkata; ‘Wahai Rabb-ku dekatkan saya ke pintu syurga, ‘ Allah berfirman: ‘Bukankah kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan memohon kepada-Ku yang lain, celaka kamu wahai anak adam alangkah khianatnya dirimu, ‘ maka dia masih terus berdoa hingga Allah berfirman kepadanya: ‘bisa jadi jika Aku memberimu kamu akan memohon yang lain, ‘ dia berkata; ‘Demi Izzah-Mu saya tidak akan memohon kepada-Mu yang lain, ‘ dan iapun berjanji dan bersumpah untuk tidak memohon yang lain, maka Allah mendekatkannya ke pintu syurga sehingga ketika dia dekat dengannya maka syurga tertampang padanya dan ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya berupa kenikmatan hidup dan kesenangan maka ia hanya terdiam selama Allah berkehendak kepadanya untuk diamnya, kemudian ia berkata; ‘Wahai Rabb-ku masukkan saya ke dalam syurga, ‘ maka Allah berfirman:

 

‘Bukankah kamu telah berjanji untuk tidak memohon yang lain? bahkan kamu telah memberikan janji dan sumpahmu untuk tidak memohon kepada-Ku yang lain’ maka dia berkata; ‘Wahai Rabb-ku janganlah Engkau jadikan saya sebagai makhluk-Mu yang paling celaka’ dan ia masih terus berdoa kepada Allah sehingga Allah tersenyum, dan jika Allah telah tersenyum kepadanya maka Allah telah mengijinkannya untuk masuk ke dalam syurga, dan ketika ia telah dimasukkan ke dalamnya maka dikatakan kepadanya; ‘Berangan-anganlah untuk mendapatkan ini, ‘ maka iapun berangan-angan, kemudian dikatakan (kepadanya lagi); ‘Berangan-anganlah untuk mendapatan itu’ maka iapun berangan-angan sehingga angan-angannya terputus lalu dikatakan kepadanya; ‘Ini untukmu dan semisalnya bersamanya.'”

 

‘Atho` berkata: dan ketika itu Abu Sa’id duduk bersama Abu Hurairah, dan ia tidak mengubah sama sekali dari perkataan Abu Hurairah sehingga ketika Abu Hurairah sampai kepada sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam: “Ini untukmu dan semisalnya bersamanya” Abu Sa’id berkata: “saya mendengar dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda seperti ini: “Ini untukmu dan sepuluh kali lipat misalnya bersamanya”, Abu Hurairah berkata; saya (hanya hafal) dan semisalnya bersamanya. Abu Hurairah berkata; “dan itulah dari penduduk syurga yang paling terakhir yang masuk syurga.” Musnad Ahmad 7392

Hilfaaz Collections

Hilfaaz Collections

 

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Al Musayyab dan ‘Atha’ bin Yazid Al Laitsi bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya, bahwa orang-orang berkata,

 

“Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti?” Beliau menjawab: “Apakah kali

an dapat membantah (bahwa kalian dapat melihat) bulan pada malam purnama, bila tidak ada awan yang menghalanginya?” Mereka menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya lagi: “Apakah kalian dapat membantah (bahwa kalian dapat melihat) matahari, bila tidak ada awan yang menghalanginya?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau lantas bersabda: “Sungguh kalian akan dapat melihat-Nya seperti itu juga.

 

Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu Allah Subhaanahu Wa Ta’ala berfirman: ‘Barangsiapa menyembah sesuatu, maka ia akan ikut dengannya.’ Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan dan di antara mereka ada pula yang mengikuti thaghut-thaghut. Maka tinggallah ummat ini, yang diantaranya ada para munafiknya.

 

Maka Allah mendatangi mereka dan lalu berfirman: ‘Aku adalah Rabb kalian.’ Mereka berkata, ‘Inilah tempat kedudukan kami hingga datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah datang pasti kami mengenalnya.’ Maka Allah mendatangi mereka seraya berfirman: ‘Akulah Rabb kalian.’ Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah Ash Shirath di atas neraka Jahannam. Dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para Rasul bersama ummatnya. Pada hari itu tidak ada seorangpun yang dapat berbicara kecuali para Rasul, dan ucapan para Rasul adalah: ‘Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah.’ Dan di dalam Jahannam ada besi yang ujungnya bengkok seperti duri Sa’dan (tumbuhan yang berduri tajam). Pernahkah kalian melihat duri Sa’dan?” Mereka menjawab: “Ya, pernah.” Beliau melanjutkan: “Sungguh dia seperti duri Sa’dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia berdasarkan amal amal mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya, ada pula yang dipotong-potong kemudian selamat melewatinya. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmat-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, maka Allah memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah. Maka para Malaikat mengeluarkan mereka, yang mereka dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas sujud (atsarus sujud). Dan Allah telah mengharamkan kepada neraka untuk memakan (membakar) atsarus sujud, lalu keluarlah mereka dari neraka. Setiap anak keturunan Adam akan dibakar oleh neraka kecuali mereka yang memiliki atsarus sujud. Maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus terbakar (gosong), lalu mereka disiram dengan air kehidupan kemudian jadilah mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. Setelah itu selesailah Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambaNya. Dan yang tinggal hanyalah seorang yang berada antara surga dan neraka, dan dia adalah orang terakhir yang memasuki surga di antara penghuni neraka yang berhak memasukinya, dia sedang menghadapkan wajahnya ke neraka seraya berkata,

 

‘Ya Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka! Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baranya telah memanggang aku.’ Lalu Allah berfirman: ‘Apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain kamu tidak akan meminta yang lain lagi? ‘ Orang itu menjawab: ‘Tidak, demi kemuliaan-Mu, ya Allah! ‘ Maka Allah memberikan kepadanya janji dan ikatan perjanjian sesuai apa yang dikehendaki orang tersebut. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya dihadapkan kepada surga, dia melihat taman-taman dan keindahan surga lalu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, ‘Ya Rabb, dekatkan aku ke pintu surga! ‘ Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah permintaan kamu sebelumnya?” Orang itu menjawab, ‘Ya Rabb, aku tidak mau menjadi ciptaan-Mu yang paling celaka.’ Allah kembali bertanya: ‘Apakah kamu bila telah diberikan permintaanmu sekarang ini, nantinya kamu tidak akan meminta yang lain lagi?” Orang itu menjawab, ‘Tidak, demi kemuliaan-Mu. Aku tidak akan meminta yang lain setelah ini.’ Maka Rabbnya memberikan kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang dikehendaki orang tersebut. Lalu orang tersebut didekatkan ke pintu surga. Maka manakala orang itu sudah sampai di pintu surga, dia melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat didalamnya, orang itu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, ‘Ya Rabb, masukkanlah aku ke surga! ‘ Allah berfirman: ‘Celakalah kamu dari sikap kamu yang tidak menepati janji. Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah kamu diberikan apa yang kamu pinta?” Orang itu berkata, ‘Ya Rabb, janganlah Engkau menjadikan aku ciptaan-Mu yang paling celaka.’ Maka Allah Azza Wa Jalla tertawa mendengarnya. Lalu Allah mengizinkan orang itu memasuki surga. Setelah itu Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Bayangkanlah! ‘ Lalu orang itu membayangkan hingga setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya: ‘Dari sini.’ Dan demikianlah Rabbnya mengingatkan orang tersebut hingga manakala orang tersebut selesai membayangkan, Allah berfirman lagi: “Ini semua untuk kamu dan yang serupa dengannya.”

 

Abu Sa’id Al Khudri berkata kepada Abu Hurairah, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: ‘Ini semua untukmu dan sepuluh macam yang serupa dengannya.’ Abu Hurairah berkata, “Aku tidak mengingat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali sabdanya: “Ini semua untuk kamu dan yang serupa dengannya.” Abu Sa’id Al Khudri berkata, “Sungguh aku mendengar Beliau menyebutkan: ‘Ini semua untukmu dan sepuluh macam yang serupa dengannya’.( “Shahih Bukhari 764 )

//


SavedURI :Show URL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s